Bose 动听纽约 无线自由


Staring
Lucas Yang

executive PRODUCER: baojian li
director: yu wang
writer: yu wang   jiahao bai
CINEMATOGRAPHER: boyun Zhao
editor: boyun zhao
COLORIST: manqiu Cai
Production coordinator: joe
marketing director: xiaobin hu
stylist: Yo Yo

American team

Producer:  RenFang Ke
Assistant Producer: Yi lin(Ei Studio)  Chen He
Cinematographer: Xun He  Xiaoyang jin  Kao Cheng Kai  
Assistant Camera: Arseniy Grobovnikov

Produced By Ei Studio, Inc.